โซลูชั่นบริหารจัดการคลังสินค้า (Inventory Management Control)

ธันวาคม 24th, 2012 by admin Leave a reply »

สินค้าค้าคงคลัง ขาเข้า ขาออก รายการสั่งซื้อ ออกรายงาน

ดำเนินการออกและเปิดใบสั่งซื้อ Purchasing Order (PO)

 • เมื่อเลือกสินค้าในคลังสินค้า จะแสดงข้อมูลของผู้จำหน่าย หรือซัพพลายเออร์ ที่เคยสั่งซื้อสินค้านั้นๆ โดยอัตโนมัติ สามารถเชื่อมโยงมาแสดงเพื่อลดปัญหาคีย์ข้อมูลผิดตอนเปิดใบสั่งซื้อ
 • เมื่อต้องการซื้อสินค้าเข้าคลิงสินค้า ระบบจะแสดง ราคาที่เคยซื้อ ต่ำสุด หรือพิจารณาราคาโดยเฉลี่ย หรือพิจารณาราคาสูงสุด ในสินค้านั้นๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อการต่อรองราคา
 • เมื่อต้องการเปิดใบสั่งซื้อ  สามารถเชื่อมโยงรายละเอียดของสินค้าคงคลัง จากฐานข้อมูลสินค้าคงคลังนั้นมาแสดง เช่น ชื่อสต๊อก รายละเอียดของสต๊อกแต่ละตัว หน่วยนับ แพ็กกิ้ง และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการให้นำมาใช้ร่วมการพิจารณาเปิด ใบสั่งซื้อ
 • คำนวณเวลาในการจัดส่งแบบอัตโนมัติ (Lead Time) และคำนวณว่ามีการล่าช้า หรือ ทันเวลา หรือ ก่อนเวลา เพื่อที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปผลิต หรือจัดส่งให้ลูกค้าทำกำหนดหรือไม่

สินค้าขาเข้า Stock In (SI)

 • สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าของแต่ละสินค้า ที่สั่งแล้วยังไม่ได้ส่งว่าเป็นเท่าไหร่ สั่งตั้งแต่ช่วงเวลาไหนถึงไหน และอื่นๆ
 • บอกจำนวนของสินค้าของแต่ละสินค้า ที่สั่งเข้ามาแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่ ส่งเข้ามาแล้วตั้งแต่ช่วงเวลาไหนถึงไหน ค้นหาด้วยการเลือกวันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
 • แจ้งจำนวนของสินค้าที่รอการจัดส่งในแต่ละสินค้าว่าเหลือเท่าไหร่
 • นำข้อมูลจากใบสั่งซื้อ เพื่อมาเปรียบเทียบว่าสั่งสินค้าเข้ามาคลังเท่าไหร่แล้วตอนนี้ เข้ามาครั้งที่หนึ่งจำนวนเท่าไหร่ ครั้งที่สองจำนวนเท่าไหร่ และเหลืออีกเท่าไหร่
 • แจ้งเตือนเมื่อถึงจุดต้องสั่งเพิ่ม (Safety Stock Threshold) จะเปรียบเทียบกับจำนวนที่มีอยู่และจะแสดงเป้นสีอัตโนมัติเมื่อถึงระดับที่ต้องสั่งสินค้าเพิ่ม
 • สามารถดึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดสินค้า หน่วยนับ มาใช้งานร่วมกับ สินค้าขาเข้าได้แบบอัตโนมัติ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

สินค้าขาออก เบิกสต็อก Stock Out (SO)

 • ตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังแต่ละตัวก่อนเบิกออกไป
 • ไม่สามารถทำรายการเบิกสินค้าเกินกว่าจำนวนที่มีจริงในสินค้าคงคลังได้ ไม่ยอมให้ติดลบ
 • บอกจำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่ ตั้งแตวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ ว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่ ค้นหาด้วยการเลือกวันเริ่มต้น และสิ้นสุด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
 • สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังที่ได้เบิกไปแล้ว ในแต่ละตัว หลังจากเบิกไปแล้ว ว่าเบิกไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่
 • สามารถดึงข้อมูลอื่นๆ และเชื่อมโยง เช่น รายละเอียดสินค้า หน่วยนับ มาใช้งานร่วมกับสินค้าขาเข้าได้แบบอัตโตมัติ

การออกรหัสสินค้าคงคลัง

 • ระบบออกรหัสป้องกันการตั้งรหัสสินค้าซ้ำ
 • สามารถตั้งรูปแบบของรหัสสินค้าคงคลังเองได้

รายงานต่างๆ

 • ออกรายงานสินค้าขาเข้า Stock In (SI)
 • ออกรายงานสินค้าขาออก Stock Out (SO)
 • วิเคราะห์จำนวนสินค้าขาเข้า แต่ละประเภทสินค้าเป็นจำนวน เป็นเปอร์เซนต์ ในแต่ละช่วงเวลา รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี รายปี
 • วิเคราะห์จำนวนสินค้าที่ถูกเบิกไป ที่ถูกเบิกออกไป  แต่ละประเภทสินค้าเป็นจำนวน เป็นเปอร์เซนต์ ในแต่ละช่วงเวลา รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี รายปี
 • วิเคราะห์สินค้าคงคลังที่เหลือ เรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อวิเคราะห์ Dead Stock ต่อไปมาออกเป็นรายงานตามต้องการ

โซลูชั่นซอฟแวร์ที่เสนอแบ่งเป็นสองโซลูชั่น ทั้งสองโซลูชั่นเป็นการทำงานผ่านเว็บได้

 1. ซอฟแวร์แบบโอเพ่นซอร์ส
  1. Adempiere ERP/CRM
  2. Apache OFBiz
 2. ซอฟแวร์แบบคอมเมอร์เชียล
  1. OpenBravo ERP
Advertisement

Comments are closed.